Algemene voorwaarden

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

TIM Personal Training en Coaching: Ingeschreven bij de KvK te 's-Hertogenbosch onder nummer 17224640.

Lid: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van TIM Personal Training en Coaching.

Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie TIM Personal Training en Coaching producten levert.

Leveren: leveren, verhuren en/of op een andere wijze ter beschikking stellen.

Directie: Tim Verstegen, eigenaar van TIM Personal Training en Coaching.

Product: zaken en/of diensten.

Club: fitnesscentrum waar trainingen / activiteiten plaatsvinden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, op grond waarvan TIM Personal Training en Coaching aan afnemer / lid, een of meer producten / diensten levert van het ogenblik af, dat afnemer / lid aan TIM Personal Training en Coaching om een aanbieding vraagt, dan wel dat TIM Personal Training en Coaching, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.

Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleren deze bepalingen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TIM Personal Training en Coaching en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Deze algemene voorwaarden kunnen door TIM Personal Training en Coaching worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten.

 

1. LIDMAATSCHAP

a)       Het lidmaatschap is onderworpen aan de algemene voorwaarden en clubregels van het fitnesscentrum waar getraind wordt.

b)       De directie behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap van TIM Personal Training en Coaching te weigeren.

c)       Alle lidmaatschappen zijn beschikbaar voor personen van 16 jaar en ouder.

d)       Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.

e)       Het lidmaatschap dient van tevoren betaald te zijn.

f)         Toegang tot een club uitsluitend op vertoon van geldige lidmaatschapspas.

 

2. INSCHRIJFGELD, ADMINISTRATIEKOSTEN & CONTRIBUTIE

a)       De kosten van de lidmaatschappen kunnen naar goedvinden van de directie worden verhoogd, indien dit minimaal 30 dagen van tevoren bekend gemaakt wordt.

b)       Iedere beëindiging van het lidmaatschap, inclusief beëindiging van de maandelijkse automatische afschrijving, leidt ertoe leidt ertoe dat inschrijfgeld en administratiekosten

bij een nieuwe inschrijving opnieuw in rekening worden gebracht.

 

3. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

a)       Gezien het feit dat de directie zijn/haar aanvraag voor het lidmaatschap van TIM Personal Training en Coaching honoreert en dat hij/zij lid wordt en blijft, gaat het lid ermee akkoord dat:

 

                                                               i.      Noch het bedrijf, noch de werknemers of de vertegenwoordigers van het bedrijf aansprakelijk zijn voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van leden of van goederen die door zijn meegebracht.

                                                              ii.      Noch het bedrijf, noch de werknemers of de vertegenwoordigers van het bedrijf verantwoordelijk zijn voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte welke plaatsvindt tijdens of als gevolg van alle activiteiten en faciliteiten die door TIM Personal Training en Coaching worden aangeboden.

 

4. CONDITIE VAN HET LID

a)       Het lid garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

b)       Het lid zal geen gebruik maken van alle door TIM Personal Training en Coaching aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.

 

5. UITSLUITING VAN LEDEN EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

a)       De directie kan het lidmaatschap van een lid beëindigen:

                                                               i.      Zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang indien het lid de algemene voorwaarden of de clubregels heeft overtreden.

                                                              ii.      Zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang indien het gedrag van een lid, ongeacht het feit of dit gedrag het onderwerp vormt van een klacht.

                                                            iii.      van derden, zodanig is dat dit naar mening van de directie naar alle redelijkheid schadelijk kan zijn voor het karakter of de belangen van TIM Personal Training en Coaching of de club waar training plaats vind, of indien het gedrag zodanig is dat het lid ongeschikt blijkt om met derden (binnen een club) om te gaan, dan wel na schriftelijke kennisgeving indien het bedrijf van mening is dat het lid als persoon niet geschikt is om lid te blijven.

                                                            iv.      Indien (een deel van) het verschuldigde inschrijfgeld of lidmaatschapsgeld na de betalingstermijn nog niet betaald is. Alle besluiten van de directie volgens deze clausule zijn definitief en bindend.

b)       Een lid wiens lidmaatschap is beëindigd verbeurd alle voorrechten van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang zonder terugbetaling van zijn/haar inschrijfgeld of lidmaatschapsgeld. Het lid blijft aansprakelijk voor ieder deel van het entreegeld dat verschuldigd is aan TIM Personal Training en Coaching op de datum van beëindiging van het lidmaatschap. Zodra zijn/haar lidmaatschap beëindigd is, dient het lid zijn/haar lidmaatschapskaart onmiddellijk terug te geven evenals ieder ander bewijs van lidmaatschap dat door TIM Personal Training en Coaching verstrekt is aan dat lid. Tevens dient het lid alle uitstaande schulden te voldoen.

 

6. OPZEGGEN

a)       Ieder lid kan zijn/haar lidmaatschap opzeggen door dit tenminste één kalendermaand van tevoren schriftelijk aan de directie van TIM Personal Training en Coaching bekend te maken. Hierbij geldt dat opzegging mogelijk is na een minimum van drie kalendermaanden lidmaatschap.

b)       De lidmaatschapskaart dient bij opzegging, doch uiterlijk de laatste dag van het lidmaatschap, ingeleverd te worden.

c)       Alle inschrijfgelden en lidmaatschapsgelden dienen volledig betaald te zijn ten tijde van de opzegging.

 

7. KLEDING

a)       Bij gebruik van alle activiteiten en faciliteiten  die door TIM Personal Training en Coaching worden aangeboden dient te allen tijde gepaste sportkleding en (indien training wordt verzorgd in een club) schone sportschoenen te worden gedragen (evenals tijdens de lessen, tenzij door een instructeur specifiek anders aangegeven).

 

8. RESERVEREN

a)       Reserveringen/afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een reservering/afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, wordt bij het lid dat de reservering heeft gemaakt uurloon dan wel het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

b)       De directie behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren van een lid dat herhaaldelijk reserveringen van services en/of programma's annuleert of niet volgens afspraak verschijnt.

 

9. GEDRAG

a)       Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen die worden gegeven door het personeel / de vertegenwoordigers van TIM Personal Training en Coaching en/of overeenkomstig de in het zicht geplaatste aanwijzingen. Schade aan het eigendom van een club door ge- of misbruik wordt verhaald op diegenen die deze schade veroorzaken.

b)       De directie heeft het recht bij aanstootgevend, grof of beledigend gedrag het lidmaatschap te beëindigen.

c)       Het is leden verboden sterke drank of etenswaren mee (de club in) te brengen.

d)       In een club is roken niet toegestaan.

e)       Leden mogen geen gebruik maken van de activiteiten en faciliteiten van TIM Personal Training en Coaching wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere stemmingsbeïnvloedende middelen.

f)         Om veiligheidsredenen worden leden verzocht persoonlijke eigendommen en waardevolle spullen in de daarvoor bestemde lockers te bewaren. De lockers kunnen alleen tijdens openingstijden worden gebruikt en achtergelaten voorwerpen worden 's avonds uit de lockers verwijderd, dan, afhankelijk van hun waarde, een redelijke tijd bewaard en vervolgens van de hand gedaan door het management van het betreffende centrum.

g)       Alle leden dienen een handdoek mee te nemen naar de trainingszaal om tijdens het trainen de handdoek op de apparatuur te plaatsen en om na het trainen de apparatuur af te kunnen vegen ten behoeve van de volgende gebruiker.

 

11. AANBIEDINGEN

a)       Alle door TIM Personal Training en Coaching gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een opdracht tot levering van producten, waaronder mede is te verstaan de aanvaarding van een aanbod, dient schriftelijk te geschieden.
TIM Personal Training en Coaching behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling.

b)       Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door TIM Personal Training en Coaching binnen 14 dagen na ontvangst van de opdracht, dan wel - bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding - door uitvoering van de levering.

c)       Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. weergegeven in reclame-uitingen en andere mededelingen, waaronder aanbiedingen van TIM Personal Training en Coaching, gelden slechts bij benadering.

d)       Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot ontbinding vormen, voor zover zij niet uitmonden in een door TIM Personal Training en Coaching te verrichten wezenlijk andere prestatie.

e)       TIM Personal Training en Coaching behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de aanbieding, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen.

f)         Door TIM Personal Training en Coaching verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als aanbieding.

12. LEVERING

a)       Alle door TIM Personal Training en Coaching genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan TIM Personal Training en Coaching bekend waren.

b)       Opgegeven (leverings)termijnen zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald.

c)       Bij niet tijdige levering dient afnemer TIM Personal Training en Coaching terzake schriftelijke in gebreke te stellen en aan TIM Personal Training en Coaching een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Heeft na verloop van deze termijn nog steeds geen levering plaatsgevonden, dan is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

d)       Overschrijding van TIM Personal Training en Coaching opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

e)       Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag TIM Personal Training en Coaching de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is TIM Personal Training en Coaching gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor afnemer beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de goederen opgeslagen voor zijn rekening en risico. Afnemer dient de vervoers-, opslag- en andere kosten voortvloeiend uit het niet afnemen van de goederen voor zijn rekening te nemen

f)         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering plaats af bedrijf TIM Personal Training en Coaching. Vanaf het moment van levering gaan alle risico‚Äôs van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op afnemer. De plaats van aflevering dient voor het door of vanwege TIM Personal Training en Coaching gebruikte vervoermiddel op normale wijze bereikbaar te zijn. Aflevering vindt plaats bij de ingang.

13.  PRIJZEN

a)       Alle prijzen en tarieven zijn standaard in Euro en zijn exclusief aflevering, montage, voorlichting en/of andere nevenprestaties van de zijde van TIM Personal Training en Coaching en exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

b)       Indien na de aanbieding of na het tot stand komen van een overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen en tarieven zijn gebaseerd, is TIM Personal Training en Coaching gerechtigd om de prijs dan wel het tarief dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor TIM Personal Training en Coaching al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft afnemer in beginsel niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

c)       Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten, invoerrechten en/ of verpakkingskosten welke afwijken van de gebruikelijke verpakking zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van afnemer.

d)       Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden TIM Personal Training en Coaching op geen enkele wijze bij een latere overeenkomst. Met het verschijnen van nieuwe prijslijsten komen alle voorgaande uitgaven te vervallen.

14. BETALING EN RECLAME

a)       Betaling dient te geschieden bij aflevering contant, rembours of via vooruitbetaling.

b)       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting.
Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht hiermee te hebben ingestemd.

c)       Afnemer is verplicht de producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde producten worden door TIM Personal Training en Coaching slechts in behandeling genomen indien zij binnen acht werkdagen na levering schriftelijk aan TIM Personal Training en Coaching kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

d)       Reclames ontheffen afnemer niet van zijn betalingsverplichting.

e)       Retourzendingen door afnemer zijn slechts mogelijk na overleg met TIM Personal Training en Coaching en geschieden voor rekening en risico van afnemer.

f)         Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft TIM Personal Training en Coaching, zonder enige ingebrekestelling, het recht afnemer van de vervaldag af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Alle vorderingen van TIM Personal Training en Coaching op afnemer worden op dat moment terstond opeisbaar.

g)       Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die TIM Personal Training en Coaching met betrekking tot leveranties tegen afnemer moet nemen bij het niet nakomen door afnemer van zijn betalingsverplichtingen zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,- en zijn opeisbaar door het enkele feit, dat afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

h)       Indien goede grond bestaat om te veronderstellen dat afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet stipt zal nakomen, is TIM Personal Training en Coaching gerechtigd voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. De te stellen zekerheid kan bestaan in de vorm van een al dan niet volledige vooruitbetaling; in de vorm van een deugdelijke bankgarantie; dan wel in een andere door TIM Personal Training en Coaching te stellen zekerheid.

i)         Indien afnemer in staat van faillissement raakt; in surseance van betaling geraakt; onder curatele wordt gesteld; ofwel indien ter zijner laste enige vorm van beslag wordt gelegd; of wanneer hij overlijdt; of in liquidatie treedt; of overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf; of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap; dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; kan TIM Personal Training en Coaching de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan afnemer en/of enig door de afnemer aan TIM Personal Training en Coaching verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

15. GARANTIE

a)       TIM Personal Training en Coaching garandeert dat de door haar geleverde producten van deugdelijk materiaal zijn en met goed vakmanschap zijn vervaardigd.

b)       Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen geldt de garantie gedurende twaalf maanden na levering voor gebreken die zich voordoen in de vorm van materiaal- en/of fabricagefouten, een en ander ter beoordeling van TIM Personal Training en Coaching.

c)       Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een gebrek optreedt, zal er naar keuze van TIM Personal Training en Coaching worden overgegaan tot ofwel kosteloze reparatie, ofwel tot vervanging van het gebrekkige product ofwel tot creditering van afnemer. De kosten die voortkomen uit het opsturen van een gebrekkig product komen voor rekening van de versturende partij.

d)       Wanneer wordt afgesproken dat TIM Personal Training en Coaching een vervangend onderdeel per post toestuurt dient eerst het defecte onderdeel door de klant te worden opgestuurd.

e)       Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.

f)         Aansprakelijkheid voor vertragingen, fouten, of eventuele schade (in welke vorm dan ook), veroorzaakt door een ondeugdelijk product en/of door reparaties, gedaan door TIM Personal Training en Coaching (of door haar aangewezen reparateurs), wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.

g)       Geen aanspraak op garantie, noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen, kan worden gemaakt als het product onoordeelkundig of onzorgvuldig is gebruikt; het een ander gebrek betreft dan genoemd in 15b (bijvoorbeeld normale slijtage); door anderen dan TIM Personal Training en Coaching (of door haar aangewezen reparateurs) veranderingen zijn aangebracht of door hen reparatie heeft plaatsgevonden; in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen voor zover deze voor de  waarde en de functionaliteit van het product niet van belang zijn; en/of een of meer merken en/of (serie)nummers van het product zijn verwijderd en/of gewijzigd.

h)       Vervangende onderdelen, die gebruikt worden voor reparatie, kunnen zowel nieuwe als gereviseerde onderdelen zijn. Onderdelen welke als gevolg van een reparatie worden vervangen, worden eigendom van TIM Personal Training en Coaching.

i)         De garantiebepalingen zijn niet overdraagbaar en zijn alleen geldig voor producten die door TIM Personal Training en Coaching geleverd zijn.

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a)       Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan TIM Personal Training en Coaching verschuldigde betalingen behoudt TIM Personal Training en Coaching zich het eigendom voor van alle door haar krachtens de koopovereenkomst geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betalingen van al hetgeen TIM Personal Training en Coaching krachtens de koopovereenkomst toekomt. Afnemer mag, zo lang geen algehele betaling van de geleverde producten heeft plaatsgevonden, de hem geleverde producten niet vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch verhuren of uitlenen.

b)       TIM Personal Training en Coaching is gerechtigd haar eigendomsrechten op de producten als bedoeld in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden te allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien TIM Personal Training en Coaching deze producten terugneemt, is afnemer aansprakelijk voor de hiermede gepaard gaande kosten. Voorts heeft TIM Personal Training en Coaching het recht eventuele schade aan de producten op afnemer te verhalen.

c)       Afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, zorgvuldig om te gaan met de geleverde producten, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

d)       Afnemer is verplicht de geleverde producten, waarvan het eigendom bij TIM Personal Training en Coaching berust, afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

e)       Voorts is afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van TIM Personal Training en Coaching.

17. AANSPRAKELIJKHEID

a)       Voor persoon- of zaakschade ontstaan bij het installeren, bij het gebruik of ten gevolge van de geleverde producten kan TIM Personal Training en Coaching, behoudens in het geval dat afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TIM Personal Training en Coaching, niet aansprakelijk worden gesteld.

b)       TIM Personal Training en Coaching is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.

c)       TIM Personal Training en Coaching is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan TIM Personal Training en Coaching toerekenbare opzet of grove schuld.

d)       Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door TIM Personal Training en Coaching geleverde producten, is TIM Personal Training en Coaching niet aansprakelijk.

18. OVERMACHT

a)       Indien TIM Personal Training en Coaching door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

b)       Indien de overmacht één maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

c)       Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als TIM Personal Training en Coaching als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

19. VERPLICHTING VAN AFNEMER

a)       Afnemer zal aan TIM Personal Training en Coaching alle, voor de uitvoering van de werkzaamheden van TIM Personal Training en Coaching, benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

b)       Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing van de geleverde producten.

c)       Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of producten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van TIM Personal Training en Coaching staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft TIM Personal Training en Coaching het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van TIM Personal Training en Coaching in rekening te brengen.

 20. GESCHILLEN

a)       Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.

b)       Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. TIM Personal Training en Coaching heeft het recht om zich tot de bevoegde rechter van de woonplaats van afnemer te wenden.

21. SLOTBEPALINGEN

a)       In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij TIM Personal Training en Coaching